တကယ်လို့ machine learning နှင့် artificial intelligence ဘာသာရပ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေးပြီး လေ့လာလိုသူများအတွက် အောက်ပါ အခြေခံ roadmap အတိုင်း အရင်လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။

အခြေခံ လေ့လာသင့်သော Concepts ဆိုင်ရာ course များ

၁။ Introduction to Machine Learning

၂။ Artificial Neural Network: Basic Theory

၃။ Neural Networks and Deep Learning

အခြေခံ လေ့လာသင့်သော Programming course များ

၁။ Introduction to Python Basics

၂။ OpenCV with Python

၃။ TensorFlow Beginner

အထက်ပါ course များအား လေ့လာပြီးမှ သာ မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားရာ တစ်ခြားသော course များကို လေ့လာစေချင်ပါတယ်။