တကယ်လို့ blockchain နှင့် web3 ဘာသာရပ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေးပြီး လေ့လာလိုသူများအတွက် အောက်ပါ အခြေခံ roadmap အတိုင်း အရင်လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။

အခြေခံ လေ့လာသင့်သော Concepts ဆိုင်ရာ course များ

၁။ Blockchain and Cryptocurrency Explained

၂။ Decentralized Finance (DeFi) Primitives

၃။ Blockchain Developer - Ethereum

အခြေခံ လေ့လာသင့်သော Programming course များ

၁။ JavaScript for Blockchain and Web3

အထက်ပါ course များအား လေ့လာပြီးမှ သာ မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားရာ တစ်ခြားသော course များကို လေ့လာစေချင်ပါတယ်။